ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0636353551

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และประชาธิปไตย

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และประชาธิปไตย
วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วันที่  ๕ - ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒
ณ  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
โครงการแปรรูปขยะรีไซเคิล  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ - ๓๐  พฤษภคม  ๒๕๖๒
ณ  กศน.ตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
โครงการส่มเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่มเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๑๔ - ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนชมพู  ต.บ้านผึ้ง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
และ ศูนย์เรียนรู้เศาษฐกิจพอเพียง บ้านขามเตี้ยน้อย  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน (๓๐ ชม.) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน (๓๐ ชม.) 
หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
วันที่ ๗ - ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒
ณ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพพื้นฐาน หลักสูตร ช่างปูน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  อาชีพพื้นฐาน หลักสูตร ช่างปูน
วันที่  ๒ - ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  วัดโพธิ์ตาก  หมู่ที่  ๒  ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน ( 30 ชม. ) หลักสูตร ศิลปประดิษฐ์

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน  ( 30 ชม. ) 
หลักสูตร ศิลปประดิษฐ์  วันที่ ๑ - ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒
ณ  กศน.ตำบลโพนบก  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒
วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๒  ณ  กศน.ตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม


การเรียนออนไลน์ กศน.

การเรียนออนไลน์ กศน. สานต่อแผนที่ความคิด ดร.ดิศกุล..         ในช่วงวิกฤต Covid -19 เราชาว กศน.ยังต้องเดินหน้าต่อในการจัดการศึกษา เวลามาถึงแ...